Samenwerkingen

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Schoolraad

Wij werken samen voor uw kind. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en personeelsraad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen. De directeur is geen lid van de schoolraad maar woont de vergaderingen bij met een raadgevende stem.

De schoolraad duidt zelf een voorzitter aan en bepaalt in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Deze raad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar en vergadert 3x per jaar.

Bevoegdheden:

Rechten en plichten inzake informatie en communicatie

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Zij moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren.

Adviesbevoegdheid

Telkens het schoolbestuur een beslissing wil nemen over volgende punten, moet het advies vragen aan de schoolraad:

Overlegbevoegdheid

Indien het schoolbestuur een beslissing wil nemen over volgende punten dient ze eerst met de schoolraad te overleggen:

Het schoolbestuur neemt na advies en/of overleg de eindbeslissing.

De afgevaardigden

Uit de personeelsraad: Mevr. Els De Leener en Mevr. Marita Van Breedam
Uit de ouderraad : Mevr. Caroline Vanderhoydonck en Dhr. Alexander Steyns
Uit de lokale gemeenschap: Mevr. Nancy Raymaekers , Dhr. Koen Baele
Uit het schoolbestuur: Mevr. Griet Blondiau
Voorzitter : Dhr. Alexander Steyns
Secretaris : Mevr. Cilia Vanden Houden

Ouderraad

De ouders blijven de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Binnen de schoolopbouw zijn ze onmisbare partners. Het schoolteam rekent op de samenwerking met de ouders om de doelstellingen en werkwijzen van de school te helpen realiseren. De ouderraad vervult hierin een essentiële rol. De belangrijkste taak is het meewerken aan een optimaal opvoedingsklimaat in de school. Constructief meewerken veronderstelt luisterbereidheid, dialoog, klare taal en opnemen van verantwoordelijkheid. In volledige samenwerking met de directie en de leraren zijn deze ouders de eersten om de handen uit de mouwen te steken bij de materiële en functionele opbouw van de school van hun kinderen. Hoewel de financiële consequenties van het plaatselijk onderwijs gedragen worden door de staatstoelage, worden de tekorten grotendeels door de ouderraad gedekt. De ouderraad wordt samengesteld op basis van vrijwillige participatie. Iedere klas wordt vertegenwoordigd door een “klasafgevaardigde”. De directie en een afgevaardigde van het personeel nemen informatief deel aan de vergaderingen.

We vergaderen een 6- tal keren per jaar . De vergadering gaat door op school en alle ouders zijn welkom om mee te participeren.

Voorzitter: Mevr. Ariane Papeians

Klassenraad

De klassenraad is het team van de leraren van het 5de, het 6de leerjaar en de zorgcoördinator onder leiding van de directeur.

De klassenraad heeft tot belangrijkste taak te oordelen of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die opgenomen zijn in het leerplan, heeft bereikt, om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen.

Leerlingenraad

In onze school kan op vraag van de leerlingen en in overleg met de directie een leerlingenraad opgericht worden.

De leerlingen kunnen ook individueel of in groep aankloppen bij de directie met eventuele vragen, problemen of suggesties.

Het CLB Pieter Breughel

Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/512 30 05
brussel@vclb-pieterbreughel.be
www.vclb-pieterbreughel/be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders, school op vier domeinen:

In het CLB werken artsen, maatschappelijk assistenten, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast legt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont volgende kenmerken:

Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie.

Op school kunnen ouders het CLB bereiken via de directie, de zorgcoördinator of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school om overleg te hebben.

De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd:
Een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en school. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit.
Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair CLB-dossier.

De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet van 1 december 1998 en is terug te vinden op de website: www.ond.vlaanderen.be in de rubriek Edulex.

Het CLB is open:

Elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00, ’s maandags tot 18u00.
Tijdens de herfst- en de krokusvakantie.

Het CLB is gesloten:

Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen) en tijdens de paasvakantie.
Tijdens de zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus.

Contactpersonen:

Sylvie Etien s.etien@vclbpb.be
Sabrine Arif s.arif@vclbpb.be

CLB-arts:

Els Van Assche e.vanassche@vclbpb.be

Verpleegkundige:

Beatrijs Cassiman b.cassiman@vclbpb.be

Is CLB-begeleiding verplicht?

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als de leerling 12 jaar is, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat een leerling voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts verder als de leerling hiermee instemt. In het andere geval of als een leerling jonger is dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen verder gezet na instemming van de ouders. De leerling en de ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.

Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en leerling verplicht zijn:

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind( zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders)het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.

Medische onderzoeken

Bij sommige medische consulten worden vaccinaties aangeboden. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding gestart werd, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het begeleidend CLB bekomen. Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De leerling of de ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als een leerling dit niet wenst, moeten de leerling of de ouders binnen een termijn van tien dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je dit adres niet dan kan dit worden bekomen in de vorige school of op CLB Pieter Breughel. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen.

Meer info is terug te vinden op:
http://www.wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp
http://www.wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding:

Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau, optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz…

Het OnderwijsCentrum Brussel OCB

De ondersteuning werkt op vraag gestuurde basis. Na een zelfevaluatie door de personeelsraad kan de school via een zelf geformuleerde vraag om bijsturing, de samenwerking aangaan. De externe onderwijsondersteuner toegewezen vanuit de Vlaamse gemeenschapscommissie / OCB aan onze school voor het schooljaar 2019-2020 is Kim Engels. Zij bezoekt ons op regelmatige tijdstippen. Zij overlegt met leraren om hun professionaliteit te verhogen met het oog op het verder ontwikkelen van een uitgebouwde, verticale leerlijn voor oriëntatie op de wereld. Ook wordt een leerlijn leren leren opgemaakt. Omdat vele kinderen van onze school afkomstig zijn uit anderstalige gezinnen, blijven we ook aandacht geven op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs. Het onderwijscentrum Brussel neemt dit mee op en binnen het nieuwe leerplan Zin in leren, zin in leven bouwen we dit geïntegreerd uit , tevens in relatie met externe, culturele partners.

Het ondersteuningsnetwerk

Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk West- Brabant-Brussel.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij de zorgcoördinator: Juf Joke.

Sinds 1 september 2017 is het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen van het gewoon basisonderwijs. Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. De school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken.

Gewone en buitengewone scholen brengen op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

Nuttige adressen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1 1040 Brussel
02/507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen.be

Commissie inzake leerlingenrechten
Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten-AGODI
Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten
tav. Ingrid Hugelier (basisonderwijs)
H. Consiencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AGODI
tav. Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be